Obra Social

Obra Social Casa d'Acollida Amnistía Internacional Associació de Cristians per a l'Abolició de la Tortura
Càritas Fundació Vicenç Ferrer Justícia i Pau Mans Unides Metges del Món Metges sense Fronteres

Qualsevol institució eclesial faltaria al deure de la solidaritatc expresat especialment en el cap. 25 de l’evangeli de s. Mateu si no tingués com horitzó proper la protecció i ajuda dels necessitats en llurs diverses manifestacions de carència.

AAmbdues comunitats parroquials compten amb servei de rober i encants general d’utillatge variat, així com de l’Ajuda Fraterna (distribució setmanal d’aliments i d’ajudes concretes procedents de donacions personals, operacions quilo mensuals, magatzems distints i Banc d’Aliments) comptant amb un furgó parroquial i un servei de voluntaris que atenen els casos de necessitat –supervisats prèviament pels serveis municipals d’assistència social-.